Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BDV-Shop (BDV-Nation)
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Consument
Natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, of beroepsactiviteit.
1.2 Ondernemer
De natuurlijke of rechtspersoon die producten, toegang tot digitale producten en/of diensten op afstand aanbiedt
1.3 Aanvullende overeenkomst
Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemen geleverd worden of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
1.4 Overeenkomst op afstand
Akkoord die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.5 Techniek voor communicatie op afstand
Medium dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer in één dezelfde ruimte gelijktijdig zijn samen gekomen.
1.6 Bedenktijd
Termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.7 Dag
Kalenderdag.
1.8 Digitale inhoud
Gegevens / producten die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
1.9 Duurovereenkomst
Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, digitale inhoud en/of diensten gedurende een bepaalde periode.
1.10 Duurzame gegevensdrager
Elk hulpmiddel (waaronder e-mail) dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.11 Herroepingsrecht
Mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.11.1 Modelformulier voor herroeping
Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage hoeft niet ter beschikking worden gesteld als de bestelling geen herroepingsrecht heeft.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: BDV-Nation (onderdeel van)
Handelend onder de naam: BDV-Shop
Vestigingsadres: Juliaan De Vriendtstraat 33, 2640 Mortsel België
Emailadres: info@bdv-shop.be
Ondernemingsnummer: BE0663.527.312
Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De ondernemer zal aangeven op welke wijze deze zijn in te zien. Op verzoek van de consument worden deze kosteloos verstuurd.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 3.2, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld worden op zo’n wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden in kennis kan genomen worden en dat de ondernemer op verzoek van de consument langst elektronische weg of andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiek product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het 2de en 3de lid van overeenkomstige toepassing  en kan de consument zich in geval van tegenstijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze is voldoende gedetailleerd om de nodige goede beoordeling van het aanbod door de consument te maken. Het gebruik van afbeeldingen door de onderneming zijn steeds een waarheidsgetrouwe weergave van de producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijk fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
  de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
Artikel 5 – Overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigd de ondernemer langst diezelfde weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden indien de ontvangst van de acceptatie niet is bevestigd door de ondernemer.
5.3 De ondernemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data dat resulteert in een veilig web-omgeving.
5.4 De ondernemer neemt veiligheidsmaatregelen in acht om de elektronische betalingen te late doorgaan in een beveiligde omgeving.

5.5 De ondernemer kan zich binnen bepaalde wettelijk tijd, de consument op de hoogte stellen of er aan de betalingsverplichting kan voldoen. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede argumenten (feiten, factoren) heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of extra voorwaarden op te stellen.

5.6 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie voorzien:
- Contactgegevens waar de consumenten met klachten terecht kan;
- Voorwaarden en de manier waarop de consument het herroepingsrecht kan toepassen;
- Informatie garanties & service na aankoop;
- De totale prijs incl. belastingen, mogelijke verzendkosten, betreffende de overeenkomst.
- Indien herroepingsrecht van toepassing, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
6.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
6.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
11.3.1 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Duurtransacties
12.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 - Betaling
13.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
13.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 15 - Geschillen
15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
16.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 | Meer